Historie Delfzicht en Lucas in beeld

 1. 1926

 2. 1930

 3. 1940

 4. 1950

 5. 1960

 6. 1970

 7. 1980

 8. 1990

 9. 2000

 10. 2010

 11. 2018

Privacy policy

Gebruiksvoorschriften Website

1.1 https://www.delfzichtlucasinbeeld.nl adviseert bezoekers om bij het gebruik van de website de nodige voorzichtigheid in
      acht te nemen, zoals:

 • Persoonlijke informatie, waaronder e-mailadres, woonadres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere bezoekers/gebruikers bekend te maken.

1.2 Het is een bezoeker niet toegestaan om:

            - Het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden. 

            - Het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van de website of andere bezoekers.

            - Het wissen van bestanden op computers of systemen van https://www.delfzichtlucasinbeeld.nl of andere bezoekers.

 • zich over andere personen grievend of beledigend op de website uit te laten.
 • andere bezoekers lastig te vallen of te intimideren.
 • de website te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen, het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites.
 • de website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

1.3 Indien een bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere bezoekers in strijd is met dit artikel 1.2, kan de
      bezoeker het Ommelander Ziekenhuis Groningen hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het contactforumlier op de
      website.

1.4 Als er naar het oordeel van het Ommelander Ziekenhuis Groningen indicaties zijn dat een bezoeker in strijd handelt met
      dit artikel 1, heeft het Ommerlander Ziekenhuis Groningen het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van
      de betreffende bezoeker.

1.5 Als een bezoeker naar het oordeel van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in strijd handelt met artikel 1, of andere
      bepalingen van deze voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die het Ommelander
      Ziekenhuis Groningen kan nemen omvatten:

 • Het aanpassen of verwijderen van door de bezoeker op de website geplaatste inhoud of verzonden en ontvangen berichten.
 • Het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de bezoeker tot de website.
 • Het verhalen op de bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de bezoeker van de voorwaarden, waaronder eveneens (buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt.

1.6 Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een bezoeker lijdt of maakt
      indien het Ommelander Ziekenhuis Groningen gebruik maakt van haar bevoegdheden onder artikel 1.4 en 1.5.

Eigendomsrechten

2.1 Tenzij anders aangegeven geeft de bezoeker alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op wanneer
      hij/zij afbeeldingen uploadt op https://www.delfzichtlucasinbeeld.nl 

2.2 Bezoekers mogen de website https://www.delfzichtlucasinbeeld.nl en de inhoud raadplegen en afbeeldingen/informatie
      kopiëren voor eigen gebruik. Dit kan bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

2.3 Er is geen toestemming nodig voor enig opslaan of reproduceren van (een deel van) de website   
      https://www.delfzichtlucasinbeeld.nl of de inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de
      website en enige andere internetpagina.

Wijziging voorwaarden, website of inhoud

3.1 Het Ommelander Ziekenhuis Groningen behoudt zich het recht om de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door
      publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de
      voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

3.2 Bij wijziging van de voorwaarden gelden de vernieuwde voorwaarden met onmiddellijke ingang voor bezoekers.

3.3 Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is te allen tijde gerechtigd de website of de inhoud en de toegankelijkheid
      daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Het Ommelander Ziekenhuis
      Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg enige in dit artikel genoemde maatregelen.

Aansprakelijkheid

4.1 De website en de inhoud is uitsluitend bedoeld voor amusement.

4.2 Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of
      onmiddellijkheid van gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of
      onvolledigheid van de inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste
      roekeloosheid van het Ommelander Ziekenhuis |Groningen.

4.3 De website biedt gebruikers de mogelijkheid om inhoud op de website te plaatsen en berichten te verzenden via de
      website. De door een gebruiker geplaatste afbeelding/informatie op de website is uitsluitend de persoonlijke mening van
      de betreffende gebruiker.

4.4 Het Ommelander Ziekenhuis Groningen kan de inhoud die afkomstig is van een gebruiker verwijderen, maar is daartoe
      niet verplicht. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van
      door gebruikers geplaatste inhoud of voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen gebruikers wegens gebruik van de
      website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of inhoud die kwetsende, pornografische,
      discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat.

4.5 De website bevat banners en links naar externe internetpagina’s. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is niet
      aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s
      waarop een link is opgenomen naar de website. Het privacy- en cookiebeleid van de website is niet van toepassing op
      persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld of verwerkt.

Portretrecht

5.1 Afbeeldingen, die niet in opdracht zijn gemaakt, mogen door de maker van de foto zonder toestemming van anderen
      openbaar gemaakt worden.